HomeResources

Resources

This bibliography focuses primarily on the history of Latvian Baptists in America and elsewhere in the diaspora before 1940. If available online, resources are marked for links and downloadable files.

Brazil

Augelli, John P. “The Latvians of Varpa: A Foreign Colony on the Brazilian Pioneer Fringe.” Geographical Review 48, no. 3 (1958): 365–87. Link

Bassini, Marili. “Religião e identidade étnica: a Primeria Igreja Batista Leta de Nova Odesa (1906-1922 e 1980-2002).” Master's thesis, Universidade Estadual de Campinas, 2003.

Brūvers, Arnolds. Latvieši palmu zemē. Rio de Janeiro: The author, 1970.

Brūvers, Olafs. “The Revival in Latvia During the 1920s and Subsequent Baptist Immigration to Brazil.” Ph.D. diss., Fuller Theological Seminary, 1991.

Cornford, Ieva Mara Megnis. “Latvian Immigration to São Paulo, Brazil: 1890-1970.” Master's thesis, The University of British Columbia, 1975. Download

Gutmanis, Jānis. Kolonistu dzīve Sāo Paulo valstī Brazilijā. 2nd ed. London: The author, 1906. Link

Kārklis, Arnolds. “A Millenarian Migration: Vārpa.” Lituanus 33, no.3 (1987).

Ķikuts, Toms. “Diskusijas par migrācijas jautājumiem latviešu sabiedrībā 19. gs. 2. pusē-20. gs. sākumā: Viedokļi, argumenti, emocijas.” In Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, edited by D. Oļehnovičs and I. Zuģicka. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2012. Link

Kronlins, Jānis. "Latviešu baptistu draudzes ārpus Latvijas robežām." In Uz augšu! Latvijas baptistu draudžu 75 gadu darbības apskats, compiled by Jānis Kronlins, 41-46. Rīga: Latvijas baptistu draudžu savienības apgāde, 1935.

Piaia, Jade, Andris Straumanis, and Priscila Lena Farias. "Lihdumneeks: The Use of Antiqua Typefaces in a Pioneering Latvian Newspaper Printed in Brazil." Baltistica, 56:2 (2021), 321–354. Download

Rimšāns, Jānis. “Brazīlijas latviešu sabiedriskā dzīve (1890–1940).” Latvijas Arhīvi 2010, no. 2: 118–164. Download

Ronis, Osvaldo. Uma epopéia de fé: História dos batistas letos no Brasil. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1974.

Tamuža, Brigita. “Ekspedīcijas pie Brazīlijas latviešiem: Pretrunas mutvārdu un rakstu avotos.” In Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība, compiled by Māra Zirnīte et al., 146-154. Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007.

Tēraudkalns, Valdis. “Latviešu izceļošana uz Brazīliju: Cēloņi un ideoloģija.” Reliģiski-filozofiski raksti IX (2005): 167–184.

Vilmane, Nora. “Reliģijas nozīme noteiktas etniskas ļaužu grupas saglabāšanā un attīstībā.” In Māksla un mūzika kultūras diskursā: I. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, edited by Karīne Laganovska and Svetlana Iļjina. 54-65. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012. Download

Latvia

Arājs, Andrejs. Latviešu baptistu darbinieki, I. Toronto: Rīga, 1992.

Arājs, Andrejs. Latviešu baptistu darbinieki, II. Toronto: Rīga, 1995.

Čukurs, Fr., R. Ekšteins, A. Mēters, eds. Dzīvības ceļš: Veltījums latviešu baptistu 100 gadu jubilejai. Toronto: Amerikas latviešu baptistu apvienība, 1960.

Tēraudkalns, Valdis. “Latvian Baptist Traditions in Transition.” Religion, State and Society 27, no. 2 (1999): 223-232. Download

Russia

Kronlins, Jānis. "Latviešu baptistu draudzes ārpus Latvijas robežām." In Uz augšu! Latvijas baptistu draudžu 75 gadu darbības apskats, compiled by Jānis Kronlins, 41-46. Rīga: Latvijas baptistu draudžu savienības apgāde, 1935.

United States

Augstroze, Ralf W. "The History of Latvians in Haycock Township." Haycock Historical News, Fall 2011. Download

Cakars, Olģerts. “Bukskauntijas latviešu baptistu draudzei 100 gadu jubileja.” Laiks, October 1, 2011. Link

Cakars, Olģerts. “Čikāgas baptistu draudzes 100. gada svētki.” Laiks, June 9, 2007. Link

Čukurs, Fr., R. Ekšteins, A. Mēters, eds. Dzīvības ceļš: Veltījums latviešu baptistu 100 gadu jubilejai. Toronto: Amerikas latviešu baptistu apvienība, 1960.

Kronlins, Jānis. "Latviešu baptistu draudzes ārpus Latvijas robežām." In Uz augšu! Latvijas baptistu draudžu 75 gadu darbības apskats, compiled by Jānis Kronlins, 41-46. Rīga: Latvijas baptistu draudžu savienības apgāde, 1935.

Kweetin, John. Who Are the Letts?: A Short Historical Sketch of the Letts and the First Baptist Church of Philadelphia. Philadelphia: First Lettish Baptist Church, 1912.

Raisters, E. "Stipra latviešu kolonija." Laiks, July 21, 1951, 2. Link

Ribenieks, Ž.R. "Kvekertaunas latviešu kolonija." ALA Žurnāls, April 1980, 45-49. Link